سفارش تبلیغ
صبا ویژن
دانشمند چراغ خدا در زمین است، پس هرکس که خداوند خیرش را بخواهد، از آن پرتوی بر می گیرد . [امام علی علیه السلام ـ در حکمتهای منسوب به ایشان ـ]
 

 

 

تاریخ قرآن History of Quran

             

                     آیا در قرآن اختلاف قرائت وجود دارد؟ چرا؟

 

برای پاسخِ ؛ این توضیح لازمه که اختلاف در قراءات چند نوع است:

  1. اختلاف در حرکات کلمه:شامل

الف: اختلاف در حرکات کلمه بدون این که در معنا و صورت و شکل آن تغییر ایجاد کند; مثل کلمه «اطهر» در آیه 77 از سوره هود که هم به رفع و هم به نصب قرائت شده است.

ب: اختلاف در حرکات کلمه که در معنا تغییر ایجاد کند; امّا صورت و شکل کلمه محفوظ بماند; مثل کلمه «کفلها» در آیه 37 سوره آل عمران که اگر به تخفیف «فا» خوانده شود، «زکریا» که پس از آن آمده فاعل است; ولى در صورت تشدید «فاء» کفّلها ـ که قرائت مشهور است ـ «زکریا» مفعول دوّم و خداوند فاعل خواهد بود.

  1. اختلاف در حروف کلمات: که شامل

الف: اختلاف در حروف کلمه که در معنا تغییر ایجاد کند; لیکن صورت و شکل کلمه محفوظ بماند; مثل کلمه «ننشزها» در آیه 259 سوره بقره که هم با «زا» و هم با «را» قرائت شده است.

ب: در صورت و شکل کلمه تغییرى به وجود آید; امّا معناى کلمه محفوظ بماند; مثل کلمه «العهن المنفوش» در آیه 5 سوره قارعه که به صورت «الصوف المنفوش» نیز قرائت شده است.

ج: در معنا و شکل کلمه، هر دو تغییر به وجود بیاید; مثل کلمه «طَلْع» در آیه 29 سوره واقعه که هم با حاء (طَلْح) و هم با عین (طَلْع) قرائت شده است.

  1. اختلاف در تقدیم و تأخیر کلمه; مثل «فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف» در آیه 112 سوره نحل که به صورت «فأذاقها الله لباس الخوف و الجوع» هم قرائت شده است.
  2. . اختلاف در زیاده و نقصان; مثل: «انّ الله هو الغنى الحمید» در آیه 26 سوره لقمان که به صورت: «انّ الله الغنى الحمید» نیز قرائت شده است.
  • کلمات کلیدی :

  • ::: شنبه 85/9/18 ::: ساعت 11:15 عصر :::   توسط شهرمجازی قرآن کریم 
    نظرات شما: نظر